Hopp til hovedinnholdet

Kjøpsbetingelser

1. Generelt

Fototjenesten eies og vedlikeholdes av Elite Foto AS (Elite Foto) med organisasjonsnummer: 995 194 864 (https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995194864).
Elite Foto AS hovedkontor er juridisk eier av nettsidene og står ansvarlig for innhold og transaksjoner gjennomført via www.elitefoto.no og tilhørende tjenester. Produksjon av bildeprodukter gjennomføres av franchisebutikker (https://www.elitefoto.no/butikker/) under Elite Foto samt eksterne produsenter gjennom avtale med Elite Foto AS.

2. Bestilling og personopplysninger

Kun personer som har fylt 18 år og er myndige kan handle hos Elite Foto. Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos Elite Foto. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker hos Elite Foto. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Kunder kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle bilder på kundekontoen skal slettes.

3. Elite Fotos rettigheter, plikter og ansvar

Elite Foto er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og deling og opplasting av digitale bilder. Elite Foto forplikter seg til ikke å selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at Elite Foto må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer.
Ved å bestille bildeprodukter og tjenester hos Elite Foto gir kunden Elite Foto tillatelse til å laste opp/ned kundens digitale bilder til aktuelt produksjonsutstyr, i den hensikt at Elite Foto skal kunne produsere og sende ferdige bildeprodukter i posten til kunden selv eller til ønsket leveringsadresse. Elite Foto garanterer at digitale bilder lagres sikkert og passordbeskyttet, og at disse behandles konfidensielt av autorisert personale hos Elite Foto, hos produsenter av bildeprodukter og Netlife AS som drifter ordresystemene for Elite Foto.
Elite Foto forbeholder seg retten til å endre både brukervilkår og kjøpsvilkår på hvilket som helst tidspunkt, uten skriftlig melding til hvert enkelt medlem/kunde.

4. Priser

Gjeldende produktpris og lagringsavgift er den som er oppgitt i prislisten på www.elitefoto.no den dagen kunden avgir sin bestilling eller betaler avgift.
Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. Elite Foto forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. Elite Foto reserverer seg mot åpenbart feilaktige priser.
På alle postordrer tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr. Ved ordre som skal hentes i butikk tilkommer ekspedisjonsgebyr på enkelte produkter som produseres av tredjepart og må sendes til butikk. Dette vises i kundens handlekurv før ordreavslutting.

5. Bestilling

Innlagt kjøpsordre er bindende og inkluderer ikke angrerett da bildeproduktene er tilvirkningskjøp og produseres på bestilling fra kunden med kundens personlige bilder. Det er ikke mulig å stanse en gjennomført bestilling da produksjonen er automatisert og starter umiddelbart. Når kjøpsordre er registrert hos Elite Foto vil kunden i løpet av kort tid motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden oppfordres til å kontrollere sin e-post regelmessig etter fullført bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse bes kunden ta kontakt med Elite Foto via e-post postboks@elitefoto.no eller telefon 22 73 60 60.

AI-plakater vil ikke kunne kvalitetssjekkes av Elitefoto da de genereres av kunden. Kunden er derfor selv ansvarlig for å kontrollere at bildet blir slik som ønsket.

6. Reklamasjon

Dersom mottatt produkt har feil eller mangler, må kjøper innen rimelig tid gjøre en skriftlig reklamasjon til Elite Foto og oppgi informasjon om feilen/mangelen. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter – her Elite Foto – bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.

7. Betaling

Ordrer betales ved bestilling, eller ved henting av ordre i butikk. Betaling i butikk er kun tilgjengelig der dette kommer opp som et valg i bestillingsprosessen. Ved bestilling av postordre vil kunden i de fleste tilfeller være nødt til å betale med online betaling med betalingskort eller tilsvarende tjeneste. Butikken som produserer postordren tilordnes ved hjelp av postnummersortering. Enkelte butikker tilbyr også faktura som betalingsalternativ på postordre. Tilgjengelige betalingsalternativer vil presenteres for kunden etter at vedkommende har skrevet inn postnummeret bestillingen skal sendes til. Elite Foto kan ikke endre betalingsmåter som presenteres for kunder ved ordreavslutning.
Ved uavhentet ordre som er bestilt for henting i butikk forbeholder Elite Foto seg retten til å fakturere kunden. Dette kan tidligst skje en måned etter at ordren var klar til henting. Faktura vil inneholde fakturagebyr på NOK 60,-
Betaling skal skje innen syv (7) dager. Betalingsfristen løper fra fakturadato.
Ved forsinket betaling sendes kun én (1) purring før kravet sendes videre til inkasso. Purregebyr er satt til NOK 100,-.
Unnlater du å betale innen fristen på betalingspåminnelsen sendes kravet til vårt inkassobyrå. Renter og tilleggsgebyrer vil bli tillagt iht. gjeldende norske regler og praksis. Alle henvendelser vedrørende inkassosaker må føres til inkassobyrået, ikke Elite Foto.
Alle varer/produkter forblir Elite Foto sin eiendom inntil full betaling foreligger.
Ordrer som ikke er hentet innen tre (3) måneder fra bestillingsdato vil kunne bli makulert uavhengig av om ordren er betalt eller ikke.
Elite Foto forbeholder seg retten til å sende enhver ordre i postoppkrav.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Levering

Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.
Det vil gå ca. 3-10 virkedager fra Elite Foto har mottatt en ordre til kunden får bildene hjem i postkassen – avhengig av sted, postgang og produkttype. Bestilles forstørrelser som ikke får plass i postkassen, eller gjøres bestilling som omfattes av Elite Foto sine regler for postoppkrav, må kunden hente varen på sitt lokale postkontor eller aktuell transportør sitt utleveringssted. Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.

Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).
Alle varer sendes som A-post eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 10 (ti) virkedager fra ordrebekreftelse er mottatt fra Elite Foto, må kunden ta kontakt per e-post til postboks@elitefoto.no eller på telefon 22 73 60 60 (Hverdager kl 8-16). Elite Foto vil da gjøre nødvendige undersøkelser mot produsent for å finne status på ordren. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor eller utleveringssted med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore innen rimelig tid, vil Elite Foto så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.
Vi tar forbehold om forsinkelser ved uforutsette forhold utenfor vår kontroll. Eksempler på dette kan være forsinkelse/bortkommet ordre under transport, tekniske problemer vi ikke har kontroll over, krig, naturkatastrofer og lignende.

10. Skade

Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke Elite Foto seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. Elite Foto påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.

11. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

12. Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

13. Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

14. Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

15. Tvister

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

16. Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

17. Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

18. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

19. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Kjøpsvilkår gjeldende fra 15.03.2018.